Krav på behörighet för naprapater

Naprapat är en skyddad yrkestitel i Sverige. Det innebär att du behöver ha en legitimation för att utöva yrket och beslut om utfärdande av legitimation fattas av Socialstyrelsen. Här beskriver vad som gäller för att få legitimation samt vad man kan förvänta sig av en legitimerad naprapat Stockholm.

Sedan år 1994 är det ett krav på att den som ska arbeta som naprapat också har en legitimation för det yrket. Innan detta år var det möjligt att arbeta som naprapat, utan att ha den utbildning och i övrigt möta de krav som ställs på naprapater numera. Här beskriver vi delvis vilka krav som ställs upp för att Socialstyrelsen ska besluta om att en naprapat ska ges en legitimation att utöva yrket, samt vilka krav som ställs på den som innehar en sådan legitimation. Om du söker en naprapat Stockholm kan du därför vara säker på att det är en person som uppfyller behörighetskraven – då yrkestiteln bara får innehas av personer med legitimation.

Vilka är kraven för att bli legitimerad naprapat?

Som tidigare nämnt är det Socialstyrelsen som fattar beslut om vem som ska få naprapatlegitimation. Det är en individuell prövning som görs utifrån varje ansökan, men utrymmet för individuella bedömningar är ganska litet. Det krävs att den som vill ha legitimation för naprapatyrket har fullgjort en naprapatutbildning på ett svenskt universitet eller högskola, det är en utbildning som är 4 år. Vidare ställs ett visst krav på att den som söker om legitimation också har praktisk yrkeserfarenhet inom yrket på minst 1 år. Denna kan med fördel ske på en naprapatklinik För mer information om medarbetarnas naprapatklinik kan du läsa mer här. Reglerna är nationella och det görs ingen skillnad avseende en naprapat Stockholm eller en naprapat från andra delar av landet.

Regler och krav på den som är legitimerad naprapat

Om man blir beviljad legitimation som naprapat så innebär det en del rättigheter, den mest väsentliga rättigheten är givetvis att man får bära yrkestiteln och man får utöva yrket. Men det innebär också att man måste följa de regler som finns i hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen. En naprapat som inte sköter sitt arbete och åsidosätter sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning kan bli föremål för sanktioner av Socialstyrelsen – den yttersta sanktionen är att legitimationen återkallas. Socialstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för naprapater och har regeringens uppdrag att ta emot anmälningar och klagomål på legitimerade naprapater och att utreda dessa anmälningar. Om du anlitar en naprapat Stockholm och är missnöjd kan du vända dig till Socialstyrelsen. Men de flesta naprapatkliniker håller mycket hög kvalitet och får aldrig några klagomål eller anmärkningar från myndigheternas sida.

Regler och villkor för tandläkare Stockholm

Tandläkare är en yrkestitel som är skyddad och det ställs höga krav på den som vill vara verksam inom yrket. Det kan vara en av förklaringarna till att Sverige har så god kvalitet inom tandvården och tandhälsan, då medarbetarna har så god utbildningsnivå.

Det är väldigt viktigt att man med jämna mellanrum besöker en tandläkare Stockholm. Det är inte bara skadligt för din munhälsa att inte göra det, du riskerar även att få problem med din munhälsa som kan bli mycket svåra och dyra att åtgärda längre fram. Sett ur ett privatekonomiskt perspektiv och ett hälsoperspektiv så är det därför bra att besöka tandläkaren ungefär vartannat år. Den här artikeln kommer dock inte huvudsakligen fokusera på rutiner för en god munhälsa – utan om vad du kan förvänta dig i fråga om vårdkvalitet av en legitimerad tandläkare och hur du kan agera om du inte blir nöjd.

En tandläkare måste vara legitimerad

Precis som för naprapater så är tandläkare ett yrke som omfattas av legitimationskrav. Det innebär att du kan förlita dig på att de som arbetar hos Östermalms tandläkare är utbildade och behöriga tandläkare med praktisk erfarenhet av att utöva yrket. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig för att ta emot ansökningar om att få tandläkarlegitimation och som är ansvarig för att bedöma och fatta beslut utifrån det givna underlaget. För att få tandläkarlegitimation måste man ha studerat till tandläkare i Sverige, det går även i vissa fall att få en utländsk utbildning till tandläkare tillgodoräknad i Sverige under förutsättning att den motsvarar den svenska utbildningen i allt väsentligt. För mer fördjupad läsning kring de krav som ställs på tandläkare Östermalm och i andra delar av landet, kan Tandläkarförbundets artikel på ämnet rekommenderas.

Tandläkare ska hålla sig uppdaterade om relevant forskning och utveckling

Den som har en yrkeslegitimation i Sverige har ett särskilt ansvar att hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön och liknande på det område han eller hon verkar inom. Det åligger därför en tandläkare att hålla sig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen på området och ta del av nya vetenskapliga rön som utvecklats på någon av landets universitet och högskolor. En tandläkare måste givetvis hålla sig uppdaterad om vad tandvårdsnämnden beslutar om. Som för övrigt är en nämnd som åter etablerat sig i storstaden, i samarbete med Tandvårdsenheten

Vi har pratat om vård i den yttre formen men inte talat om den mentala hälsan som är minst lika viktig. Alla typer av problem vi människor stöter på genom livets gång ska man ta itu med. Detta för att det inte i ett senare skede ska äta upp dig. Psykiska hälsan är mycket viktig att man tar hand om.

 

Naprapat
Tandvårdsklinik