SBU beskriver konceptet ”Bostad Först”

Metoden utvecklades av organisationen Pathways to Housing i USA och har testats framgångsrikt i ett flertal länder, bland annat USA, Tyskland och Holland. Konceptet heter ursprungligen ”Housing First” i Sverige kallas det ”Bostad Först”. I stora drag är det ett koncept som utgår från att bostaden är en förutsättning för att människor ska kunna ta itu med sina grundläggande problem. SBU ser positivt på att en person inte ska behöva kvalificera sig till en bostad utan bostaden ska vara en grundläggande förutsättning. SBU ser också vikten av att personer i hemlöshet ska erbjudas egna permanenta bostäder, med frivilliga och individuellt anpassade stödinsatser. Brukarmedverkan och brukarinflytande är alltså en viktig del.

SBU Nyckeln till framgång

SBU Bostad Först kontra Trappstegssystemet

SBU kan se att nuvarande system, det så kallade trappstegssystemet, är förlegat och inte kan mäta sig med konceptet Bostad Först. Trappstegssystemet innebär att personer kvalificerar sig gradvis genom att uppfylla diverse krav och på så sätt ”klättrar” de i trappsystemet och så småningom har de förtjänat en egen bostad. Detta är en process som ofta tar flera år och det ligger i sakens natur att de flesta misslyckas helt med att komma hela vägen upp för trappan. De djupgående orsakerna till långvarig hemlöshet och utanförskap är ofta missbruksproblem och psykisk ohälsa. Det finns alltså en oförmåga att för egen maskin ta sig upp för trappan.

På så vis tenderar problemet att bli permanent för alltför många människor. SBU vill vara med och aktivt verka för att sprida kunskapen vidare om Bostad Först som en vinnande metod. Syftet är bland annat att stärka rätten till en egen bostad för personer som befinner sig i hemlöshet. Även forskare vid Lunds Universitet lyfter fram att bostaden är en grundläggande förutsättning för alla människor. En annan grundregel är att personer som är hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden så snabbt som möjligt ska inlemmas i den ordinarie bostadsmarknaden för att få en stabil boendesituation. Det finns dessutom en vetenskaplig evidens för Bostad Först.

Bostad först samhällsekonomiskt lönsamt

När SBU tittar på de kommuner som börjat arbeta med Bostad Först kan man glädjande nog se att det även finns stora ekonomiska vinningar. Helsingborg har beräknat att deras Bostad Först-verksamhet kostar cirka 120 kronor per individ och dygn exklusive hyra. Detta kan jämföras med kostnaden för olika stödboenden, som i genomsnitt kostar 740 kronor per dygn, det dyraste kostar 1 100 kronor per dygn och det billigaste 530 kronor per dygn. För Bostad Först-verksamheten är siffran 164 kr per dygn exklusive hyra, och då ingår även individuellt anpassat stöd. Hässelby-Vällingby i Stockholms stad, har sänkt sina genomsnittskostnader med nästan 450 000 kronor per månad för de olika akuta boendelösningarna.

SBU ser det som viktigt att föra fram det här lyckade koncept. Framför allt att det går ifrån det generaliserade tankesättet Trappstegssystemet innebär och till ett mer nytänkande individualistiskt tänkande. Ett sätt att utveckla förmågan att möta människor på individnivå och utifrån det perspektivet utröna vilken slags hjälp som genererar en hållbar förbättring av den hemlösas situation. Hittills har 40 av Sveriges 290 kommuner övergått till Bostad Först. SBU kan konstatera att konceptet har fallit mycket väl ut då så många som 80 % av de som levde som hemlösa och i utanförskap fått en stabil och fungerande tillvaro efter två år. De har sina bostäder kvar och lever ett människovärdigt liv. Det visar att individuellt utformat hjälp är den rätta vägen att gå för att undvika att hemlösheten och utanförskapet blir permanent.

Hemlöshetssamordnarens viktiga rapport

SBU har bland annat studerat den nationella hemlöshetssamordnaren Michael Anefurs rapport, utgiven 2014. Han har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och vräkningar. I rapporten redovisar han sina erfarenheter och slutsatser från uppdraget och SBU kan konstatera att det är mycket positiva erfarenheter av konceptet Bostad Först vilket ytterligare styrker saken att det är dags att överge Trappstegssystemet helt och hållet. Det är viktigt att resultatet av rapporten och Bostad först förankras i landets kommuner. Det är alltså viktigt att de skyndsamt eftersträvar att påbörja arbetet med Bostad Först vilket kan konstateras inte har skett trots att det är flera år sedan detta vinnande koncept presenterades.