Svenskt Forum för Vårdkvalitet

Svenskt Forum för Vårdkvalitet kommer med utgångspunkt från hittills framkomna brister i framförallt vårdkedjan, att belysa alla förbättringar som är möjliga att genomföra. Genom professionella både övergripande och djupgående analyser av såväl anmälningar inkomna till IVO som vad adekvat och evidensbaserad vård ska stå för och var i vårdkedjan de största bristerna finns. Huvudsyftet kommer att vara ett nytänk inom begreppet vårdkvalitet och vad det ska innebära i praktiken. Att vårdinstanser globalt ska ha likvärdiga klara och tydliga instruktioner är en viktig bit Svenskt Forum för Vårdkvalitet mål är att stå för ett nytänkande och intentionen är att ta rejäla kliv framåt mot en tryggare, professionellare vård. Det ska också innebära en större öppenhet för ett samarbete med alternativa behandlingsformer av olika slag.

Svenskt Forum för Vårdkvalitet

Svenskt Forum för Vårdkvalitet vill öppna upp för ett gott samarbete med alternativa vårdformer. Med fokus på förebyggande att återfalla i vårdbehov behöver reglerna kring bland annat sjukgymnastik ses över. Många människor är i behov av kontinuerlig hjälp efter sjukdomsperioder och sjukvårdsinsatser. Att erbjuda fortsatt kontinuerlig hjälp utanför sjukvården men då istället i samarbete med till exempel kommunala verksamheter såsom badhus och gym ska kunna vara en förlängning av sjukgymnastiken och ingå i högkostnadsskyddet. Att uppmuntra patienter till fortsatt självhjälp är i förlängningen en vinst för individen men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Svenskt Forum för Vårdkvalitet vill se en gränsöverskridande väg till högre vårdkvalitet.

Andra former av alternativ förebyggande vård som Svenskt Forum för Vårdkvalitet kan se som bra komplement till sjukvården är massage, taktil massage, yoga och avslappningshjälp. Genom att utgå ifrån hur människor de facto behöver på individnivå istället för stela generaliserade riktlinjer så ser Svenskt Forum för Vårdkvalitet stora möjligheter till en friskare befolkning. Däri ingår att ha modet att titta på några av våra grannländers vinnande koncept såsom Tyskland där alternativ vård är ett stort och viktigt komplement. Några veckors sammanhängande rehabilitering har visat sig vara en utmärkt språngbräda för ett snabbare tillfrisknande. Och i slutänden en vinst för alla inblandade parter.

Svenskt Forum för Vårdkvalitet med fokus på stress

Svenskt Forum för Vårdkvalitet kommer att fokusera mycket kring ämnet stress. Stress är idag ett hälsoproblem, inte sällan sammankopplat med arbetsmiljö, som växer lavinartat. Forskning visar att en bra metod för att minska stress på arbetsplatsen är att ha en bra planering och effektiva verktyg såsom tex ett schemaprogram eller personalhanteringssystem. Effekterna av stress på folkhälsan är omfattande såväl på det fysiska som på det psykiska planet. Allvaret i att de som ska vårda själva blir sjuka på grund av stress är ett faktum som i längden också påverkar vårdkvalitén. Ett allvarligt arbetsmiljöproblem alltså. Underbemanning, hot och våld på arbetsplatsen, organisationsproblem och bristande ledning är några av de andra faktorer som är viktiga pusselbitar i arbetet med vårdkvalitet. Vikten av att de som har ansvaret att vårda sjuka inte är överbelastade kommer att väga mycket tungt i vårt arbete.

Antalet som blir utbrända och långtidssjukskrivna ger tydliga signaler om att något är allvarligt fel i hela vårt samhällssystem. En av de faktorer som Svenskt Forum för Vårdkvalitet kommer att se över är hur det påverkar vården. Effekterna av den stora nedmonteringen som skett inom psykiatrin blir mer och mer påtaglig och en reformering är akut. Sverige har tagit emot ett stort antal människor från krigshärjade länder. Man räknar med att så många som 30% av dess är i behov av psykiatrisk vård. Svenskt Forum för Vårdkvalitet kommer att se över och verka för att psykiatrin snarast får de resurser som krävs för att kunna bedriva en adekvat vård.

Kropp + Själ =Sant

Svenskt Forum för Vårdkvalitet är väl medvetna om att de bristande resurserna inom psykiatrin slår hårt på många olika plan, framförallt på det samhällsekonomiska planet. Men bortsett från det ekonomiska perspektivet så talar den dystra statistiken gällande självmord, ca 1600 per år, sitt tydliga språk. Psykiatrin är en av de verksamheter där nytänkande måste till för att få bort gamla förlegade behandlingsmetoder, bristande diagnostisering och fixeringen vid medicinering. Svenskt Forum för Vårdkvalitet ser klart sambandet mellan fysiska och psykiska sjukdomar och kommer att verka för att samarbetet mellan den somatiska och psykiatriska vården fungerar på ett optimalt sätt. Ansvaret för den sjuka ska vara gemensamt mellan dessa instanser och uppföljning av vård, diagnoser och framförallt medicinering måste ske i bästa samförstånd. Just lättvindig och inte sällan överdriven medicinering är idag ett område som kommer att ses över.

Svenskt forum för Vårdkvalitet ser alla bitar

Det senaste årtiondet har det kommit många larm från forskare kring att alltfler blir sjuka av sina mediciner, många dessutom akut och livshotande sjuka. En av många notor för felmedicinering, övermedicinering och i det stora hela överdrivet användande av mediciner. Synen på mediciner som en universallösning på allt behöver förändras. Det ligger i sakens natur att avsikten med mediciner är att läka och lindra, inte att skapa ytterligare sjukdom och lidande. Svenskt Forum för Vårdkvalitet kommer att granska just medicineringsbiten kritiskt och ställa höga krav på uppföljningar och restriktivt användande då det finns en annan mycket viktig aspekt vad gäller överdrivet och onödigt brukande av mediciner, miljöaspekten. Förekomsten av läkemedelsrester i dricksvatten har ökat dramatiskt och kommer i slutänden att ha påverkan på hela vårt ekosystem.

Gemensamma krafter vinner

Svenskt Forum för Vårdkvalitet kommer sammanfattningsvis att försöka verka mycket i förebyggande syfte inom alla områden som har med vård att göra. Miljön, individen, arbetsmiljön och nytänkande kommer att vara grundstenarna. Många sjuka blir sjukare av det tunga arbete alla kontakter med olika vård och myndighetsinstanser innebär. Inte sällan blir anhöriga överbelastade med sjukdom som följd och så belastas vården och samhällsekonomin ytterligare. Vikten av att tillgång till samordnare som är behjälplig med att bevaka och sörja för att vården och samarbetet mellan olika instanser fungerar optimalt är även den förebyggande vad gäller anhörigas hälsa. Samordnarens roll kan liknas med rollen en god man men med avsikt att avlasta den sjuka i syfte att rehabilitering, återhämtning och vård ska ha avsedd effekt och inte störas av det stressmoment det innebär att samordna sin egen vård.